Podmínky webových stránek

Podmínky

Vítejte na stránkách agriclub.cz. Tyto webové stránky byly vytvořeny s cílem poskytovat všeobecné informace o společnosti Syngenta a o jejích produktech a službách. Tyto webové stránky můžete používat za předpokladu, že budete dodržovat dále uvedené podmínky. Výraz „stránky“ označuje webové stránky na adrese agriclub.cz.

Stránky agriclub.cz vlastní a provozuje společnost Syngenta Czech s.r.o., se sídlem Bucharova 1423/6, Praha 5, 158 00, Česká Republika, IČ: 451 46 365, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 8308 (dále též „Syngenta“).

Informovaný souhlas s těmito podmínkami

Věnujte prosím pár minut důkladnému přečtení dále uvedených podmínek. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete tyto podmínky užívání webu (dále též „podmínky o užívání webu“ či „podmínky“) dodržovat a budete jimi vázán/a. Pokud s jejich dodržováním a s tím, že jimi budete vázán/a, nesouhlasíte, nesmíte na tyto stránky přistupovat, používat je ani z nich stahovat žádné materiály. Nedílnou součástí těchto podmínek je prohlášení o ochraně osobních údajů, které je na těchto stránkách k dispozici pod odkazem vedle odkazu na tyto podmínky.

Tyto podmínky podléhají změnám

Společnost Syngenta si vyhrazuje právo tyto podmínky čas od času aktualizovat nebo měnit bez předchozího oznámení. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste jejich znění při každém použití těchto webových stránek zkontrolovali.

Prohlášení o ochraně soukromí

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, “GDPR”), se zákonem č.110/2019 Sb., o Zpracování osobních údajů, a dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i unijního práva a dalších relevantních právních předpisů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů je součástí těchto podmínek o užívání webu. Souhlasem s podmínkami užívání webu projevujete svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, proto prosím věnujte několik minut svého času a pročtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přihlašovací jména, hesla a bezpečnost

Jakékoliv přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky přidělené Vám či Vámi zvolené jsou určeny pro osobní užívání a nesmí být zpřístupněny ani užívány jakoukoliv třetí osobou (ani jinými spoluzaměstnanci či zástupci Vaší společnosti). Vy osobně, jakož i Vaše společnost odpovídáte za zabezpečení ochrany utajení Vašeho přihlašovacího jména a hesla. Vy i Vaše společnost odpovídáte za všechny činnosti, k nimž dojde na těchto stránkách uživatelem přihlášeným pod Vaším přihlašovacím jménem a heslem, ať již se jedná o případ použití hesla zpřístupněného Vámi či Vaší společností či nikoliv. Je Vaší povinností a povinností Vaší společnosti ihned uvědomit společnost Syngenta o jakémkoliv známém případu neoprávněného zneužití Vašeho přihlašovacího jména či hesla či důvodném podezření neoprávněného zneužití Vašeho přihlašovacího jména či hesla nebo o jakémkoliv jiném případu prolomení utajení Vašich údajů.

Aktualizace uživatelských údajů

Vy i Vaše společnost jste povinni uvědomit společnost Syngenta řádně a včas, pokud se změní jakýkoliv Vámi poskytnutý údaj, který jste zadali v rámci registrace (dále jen „uživatelský údaj“), nebo pokud se Vy či Vaše společnost dozvíte, že uživatelský údaj je zastaralý či nekompletní.

Bez ohledu na Vaši povinnost a povinnost Vaší společnosti předat společnosti Syngenta aktualizované uživatelské údaje je Syngenta oprávněna se spolehnout na Vámi či Vaší společností již dříve zadané údaje, a to až do okamžiku, kdy dojde k jejich aktualizaci ze strany Vás či Vaší společnosti. Vy i Vaše společnost tímto projevujete souhlas, že Syngenta je oprávněna Vám zasílat informace týkající se podmínek používání těchto stránek prostřednictvím e-mailové korespondence, a to na Vámi či Vaší společností naposledy zadanou e-mailovou adresu.

Ve vztahu mezi Vámi, Vaší společností a společností Syngenta má Syngenta jediná výlučné oprávnění, právo, zájem či titul na/ v těchto Stránkách bez jakéhokoliv omezení jejich vzhledem, znaky, funkcionalitou, navigací, obsahem a dojmem (tzv. look and feel), v datech shromážděných na těchto stránkách, v duševním vlastnictví spojeném s těmito stránkami jako jsou autorská díla, patenty, obchodní tajemství a know-how.

Právo změnit Stránky

Společnost Syngenta si vyhrazuje právo změnit obsah a funkcionalitu těchto stránek jakýmkoliv způsobem či omezit přístup k těmto stránkám či uzavřít tyto Stránky, a to vše kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího oznámení, přičemž Syngenta není odpovědná žádným způsobem za jakékoliv z toho vyplývající právní následky Vám či Vaší společnosti.

Sdělení o autorských právech a omezená licence

Vše, co na těchto webových stránkách můžete vidět a slyšet („obsah“), včetně např. veškerého textu, fotografií, ilustrací, grafiky, audio klipů, video klipů a audio-video klipů, je chráněno autorskými právy.

Na zmíněný obsah se Vám uděluje nevýhradní licence, která ovšem podléhá následujícím omezením:

Můžete stahovat, ukládat, tisknout a kopírovat vybrané části obsahu na těchto stránkách, pokud:

  1. budete stažený obsah využívat pro účely osobního, nekomerčního použití nebo pro rozšiřování svých obchodních transakcí se společností Syngenta,
  2. nebudete žádnou část obsahu publikovat ani vystavovat na žádných jiných stránkách na internetu,
  3. nebudete publikovat ani vysílat žádnou část obsahu v žádných jiných médiích,
  4. nebudete obsah žádným způsobem upravovat či měnit nebo nebudete mazat či upravovat žádné sdělení o autorských právech či ochranných známkách či sdělení o důvěrnosti.

S výjimkou případů, které jsou výslovně uvedené výše, nesmíte obsah těchto stránek ani žádnou jeho část kopírovat, stahovat, tisknout, publikovat, zobrazovat, provádět, šířit, přenášet, předávat, překládat, upravovat, doplňovat, aktualizovat, kompilovat, zkracovat ani žádným jiným způsobem přetvářet či upravovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Syngenta.

S výjimkou případů, které jsou výslovně uvedené výše, na Vás při stahování obsahu z těchto stránek nepřechází žádné právo, nárok ani podíl na staženém obsahu. S výjimkou omezené, nevýhradní licence, která se výslovně uděluje výše, nelze nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách a na těchto webových stránkách, vykládat jako udělení licence nebo jiného práva na základě jakýchkoliv autorských práv, ochranné známky, patentu nebo jiného práva na ochranu duševního vlastnictví společnosti Syngenta nebo třetí strany.

Sdělení o ochranných známkách

Veškeré ochranné známky, servisní značky a loga, která se na těchto webových stránkách zobrazují („ochranná známka/známky)“), jsou registrované a všeobecně známé ochranné známky společnosti Syngenta, jedné z jejích sesterských společností nebo třetích stran, které své ochranné známky poskytují společnosti Syngenta na základě licence, nebo jedné ze sesterských společností takových třetích stran.

S výjimkou případků, kdy je to v těchto podmínkách výslovně uvedeno, nesmíte žádnou ochrannou známku reprodukovat, zobrazovat ani jinak používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Syngenta.

Nevyžádané nápady

Společnost Syngenta vítá Vaše komentáře a zpětnou vazbu ohledně těchto webových stránek. Veškeré informace a materiály, které společnosti Syngenta prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete, například veškeré komentáře, zpětnou vazbu, nápady, dotazy, návrhy, data nebo podobné materiály, se považují za NIKOLIV DŮVĚRNÉ a NIKOLIV CHRÁNĚNÉ VAŠIM ČI JINÝM PRÁVEM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nám nezasílal/a žádné informace či materiály, které si nepřejete dát nám bezplatně k disponování, včetně mimo jiné veškerých důvěrných informací a veškerých původních, tvůrčích materiálů.

V případě, že odevzdáte oznámení nebo materiály společnosti Syngenta prostřednictvím těchto webových stránek a společnost Syngenta bude mít zájem je využít, bude Vás informovat v souladu se zákonem o autorském právu.

Odpovídáte za sdělení, která prostřednictvím těchto webových stránek předáte, včetně mimo jiné jejich pravdivosti a přesnosti.

Upozorňujeme, že Vámi předané zprávy (např. prostřednictvím našeho kontaktního formuláře) nejsou společnosti Syngenta řádně doručeny. Proto je nutno zasílat faktury, upomínky a podobné materiály výhradně na adresy uvedené v příslušné smlouvě.

Informace třetích stran

Některé z informací, článků a jiných materiálů, které jsou prostřednictvím těchto stránek k dispozici, poskytují společnosti Syngenta třetí strany. Vždy, je-li to dle našeho uvážení prakticky proveditelné, je označen zdroj těchto materiálů třetích stran. Materiály třetích stran se poskytují pouze pro Váš zájem a pro Vaše potřeby. Společnost Syngenta nezaručuje ani neprohlašuje, že jsou tyto materiály aktuální, přesné, úplné či spolehlivé, ani nenese odpovědnost za nedostupnost informací z technických příčin. Syngenta nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoliv způsob použití, pro nějž budou informace třetích stran využity.

Odkazy na jiné webové stránky společností Syngenta

Tyto stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky spravované společností Syngenta či jejími sesterskými společnostmi. Tyto jiné webové stránky jsou provozovány pro různé účely a jsou proto na nich vyvěšena specifické podmínky užívání těchto webů a zvláštní prohlášení o zpracování osobních údajů (dále „jiné webové stránky“). Pokud navštívíte tyto jiné webové stránky, věnujte prosím krátký čas pročtení prohlášení o ochraně osobních údajů, které je na příslušných stránkách vyvěšené, a informujte se tak o tom, jaké osobní údaje se mohou prostřednictvím daných stránek zpracovávat.

Odkazy na jiné webové stránky

Tato stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky, jejichž provozovatelem není společnost Syngenta. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány pouze pro Vaši informaci a potřeby a nevyplývá z nich žádné potvrzení materiálů na takových webových stránkách třetích stran, ani žádné spojení s jejich provozovateli. Syngenta nemá tyto webové stránky pod kontrolou a nenese tak odpovědnost za jejich obsah. Přistupování na tyto webové stránky a jejich používání z Vaší strany je pouze na Vaše vlastní riziko.

Informace o produktech

Veškeré informace uvedené na této webové stránce nebo ty informace, na které se zde odkazuje, jsou vhodné pouze jako úvodní informace o společnosti Syngenta a jejích produktech a službách a nelze je vykládat jinak. Máte-li ohledně našich produktů a služeb zájem o konkrétní radu a pokyny, kontaktujte prosím přímo společnost Syngenta. Osoby, které zamýšlejí použít ochranu plodin nebo semen, si musejí přečíst a dodržovat štítek s označením, který se dodává s produktem, a dále dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se používání daného produktu. Před použitím kteréhokoliv z produktů pro ochranu plodin se ujistěte, zda je tento produkt ve Vašem státě zaregistrován pro použití.

Globální dostupnost

Vzhledem k tomu, že různé státy na celém světě mají různé právo a regulatorní požadavky, jsou některé produkty dostupné pouze v některých státech a v jiných nikoliv. Na těchto stránkách mohou být uvedené odkazy nebo křížové odkazy na produkty, programy a služby Syngenta, které nemusejí být ve Vašem státě dostupné či ohlášené. Z takových odkazů nevyplývá, že společnost Syngenta hodlá dané produkty, programy či služby ve Vašem státě ohlásit. Máte-li otázky k tomu, které produkty, programy a služby mohou být pro Vás dostupné, obraťte se na svého místního zástupce odbytu Syngenta nebo kontaktujte společnost Syngenta.

Nejedná se o nabídku či výzvu k investování

Informace na těchto webových stránkách nepředstavují a nelze je považovat za nabídku či výzvu k investování či jiné transakci s akciemi či jinými cennými papíry Syngenta. Ani se taková nabídka či výzva nečiní ani nežádá. Ceny akcií a příjem z nich plynoucí mohou kdykoliv stoupat či klesat a případné investory je třeba upozornit, že dobré výnosy v minulosti nemusejí nezbytně naznačovat budoucí výnosy. Potenciální investoři by před jakýmkoliv investičním rozhodnutím měli vyhledat nezávislé finanční poradenství.

Výhledová sdělení

Naše webové stránky mohou obsahovat výhledová sdělení – tj. sdělení, které se netýkají historických skutečností, včetně sdělení o našich domněnkách a očekáváních. Tato sdělení vycházejí z aktuálních plánů, odhadů a projekcí, vzhledem k nimž nenese Syngenta v žádném směru odpovědnost. Součástí těchto sdělení jsou neodmyslitelná rizika a nejistoty, řada z nich nejsou pod kontrolou společnosti Syngenta. Syngenta se nezavazuje žádná z těchto sdělení aktualizovat ve světle nových informací nebo budoucích událostí.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU. SYNGENTA A JEJÍ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ ČI ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, A DÁLE ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. ANIŽ BY TÍM BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, SYNGENTA NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU DOSTUPNÉ V URČITÉM KONKRÉTNÍM ČASE NEBO NA URČITÉM MÍSTĚ, NEBO ŽE JEJICH PROVOZ BUDE NEPŘERUŠEN A BEZCHYBNÝ. SYNGENTA NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK NEOBSAHUJE VIRY, ČERVY ČI JINÝ KÓD, KTERÝ MŮŽE VYKAZOVAT KONTAMINUJÍCÍ NEBO DESTRUKTIVNÍ VLASTNOSTI. SPOLEČNOST SYNGENTA SICE DOSUD VYNAKLÁDALA A BUDE NADÁLE VYNAKLÁDAT VÝZNAMNÉ ÚSILÍ, ABY POSKYTOVALA PŘESNÉ A AKTUÁLNÍ INFORMACE, NICMÉNĚ INFORMACE PUBLIKOVANÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MOHOU BÝT NEÚPLNÉ NEBO ZASTARALÉ A MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SYNGENTA NEZARUČUJE ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ, PLATNOSTI, PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI ČI SPOLEHLIVOSTI TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ČI JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PUBLIKOVANÝCH, ANI O VÝSLEDCÍCH JEJICH POUŽÍVÁNÍ ČI JINAK, CO SE TÝČE TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ČI JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PUBLIKOVANÝCH.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VAŠE POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE USKUTEČŇOVÁNO POUZE NA VAŠE RIZIKO. SPOLEČNOST SYNGENTA, JEJÍ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ŘEDITELŮ, FUNKCIONÁŘŮ, ZAMĚSTNANCŮ A JEDNATELŮ NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, V ROZSAHU, V JAKÉM TO POVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM PŘÍSTUPEM, POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO VAŠÍM SPOLEHNUTÍM SE NA JAKÉKOLIV INFORMACE POSKYTOVANÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. ANIŽ BY TÍM BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, NENESE SYNGENTA ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA MOŽNÉ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK. TO PLATÍ ZEJMÉNA PRO VEŠKERÉ ODKAZY NA PRODUKTY A SLUŽBY, KTERÉ SYNGENTA DODÁVÁ. TOTO JE SOUHRNNÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ZTRÁTY A ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, OBECNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NA ZTRÁTU DAT, VÝNOSU ČI ZISKŮ. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA ÚDAJNÁ ODPOVĚDNOST VYCHÁZÍ ZE SMLOUVY, ZE ZÁKONA, Z NEDBALOSTI, DELIKTU, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO ZAKLÁDÁ-LI SE NA ČEMKOLIV JINÉM.

Rozhodné právo

Tyto podmínky užívání webu se řídí švýcarským právem a také byly upraveny dle právních předpisů České republiky.

Upozornění

Naše neschopnost k požadovanému jednání, k níž dojde v kterýkoliv čas, a která je založena na těchto podmínkách užívání webu nemůže být vykládána jako vzdání se práva. Vzdání se práva musí být učiněno písemně a podepsáno autorem. Ledaže je v právním jednání výslovně uvedeno jinak, vzdání se práva ze strany společnosti Syngenta v případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek užívání webu nelze považovat za vzdání se práva pro případ pokračujícího se protiprávního jednání či porušování těchto podmínek či vzdání se jakéhokoliv práva plynoucího z těchto podmínek užívání webu či jakéhokoliv práva založeného těmito podmínkami.

Neúčinnost

Pokud bude kterékoliv z ustanovení těchto podmínek užívání webu příslušným soudem shledáno jako zdánlivé, neplatné či neúčinné, je nutno toto ustanovení nahradit ustanovením jiným, které bude vyloženo tak, aby co nejlépe umožňovalo dosažení cílů sledovaných původním nahrazovaným ustanovením, a to v rozsahu co nejvíce odpovídajícím rozhodným právem a ostatními ustanoveními těchto podmínek používání webu, které zůstaly v platnosti a jsou plně účinné i v řešeném případě.

Úplnost ujednání

Tyto podmínky používání webu představují úplnou dohodu o obsahu smlouvy mezi společností Syngenta, Vámi a Vaší společností o přístupu k těmto stránkám a o jejich užívání. tuto dohodu lze měnit pouze v případech výslovně upravených v těchto podmínkách o užívání webu.

Tyto podmínky užívání webu byly naposled změněny 31. března 2017.