Poučení o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Správcem osobních údajů je Syngenta Czech s.r.o., IČO: 451 463 65, se sídlem Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 8308, e-mail: dataprivacy.cz@syngenta.com (dále jen „Správce“ nebo „Syngenta“).

Máte právo zejména požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, pokud jsou nepřesné, a právo požadovat jejich výmaz. Máte také právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznést námitku proti jejich zpracování a právo získat své osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právní úpravou, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, provádění marketingových a dalších činností souvisejících s analýzou prodejních statistik jednotlivých produktů a kategorií produktů v příslušné územní oblasti a pro interní potřeby společnosti Syngenta ve formě ověření dosažení plánu prodeje příslušným zaměstnancem Správce, v plnění vnitřních cílů skupiny Syngenta, přičemž v této souvislosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty rovněž společnosti Syngenta Crop Protection AG se sídlem Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švýcarská konfederace (dále jen „Syngenta Crop Protection AG“). V takovém případě máte také právo obdržet kopii osobních údajů, které budou do třetí země předány.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje údaje, které jste nám poskytli v rámci programu Agriclub a další údaje,které nám budou poskytnuty v rámci obchodní spolupráce, zejména jméno a příjmení, funkce/pracovní zařazení a informace o nákupech produktů Syngenta.

Poskytování osobních údajů a udělení souhlasu je dobrovolné.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) („souhlas se zpracováním osobních údajů“) , čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR („oprávněný zájem Správce popsaný výše“), případně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR („splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů“). V případě, že budete souhlasit se zasíláním obchodních sdělení, bude právním základem zpracování osobních údajů také ustanovení § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZONSIS“).

Příjemci osobních údajů mohou být zejména společnosti v rámci skupiny Syngenta, marketingové agentury, dodavatelé zboží a služeb, subjekty, které pro Správce zajišťují správu informačních systémů, společnosti poskytující účetní, daňové a jiné poradenství a další subjekty, které budou Správcem zpracováním pověřeny. Pro poskytnutí více informací nás prosím kontaktujte emailem nebo písemně. Platné znění Poučení o zpracování osobních údajů, obsahující tyto a další informace, je k dispozici na www.agriclub.cz

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání marketingových aktivit ze strany Správce, do doby, než vyjádříte nesouhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely nebo odvoláte svůj souhlas (v případě údajů poskytnutých pro účely marketingu) a po dobu nezbytnou k realizaci oprávněného zájmu Správce nebo do doby, než vznesete oprávněnou námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Odvolání souhlasu nebo vznesení námitky nemá vliv na oprávnění Správce zpracovávat osobní údaje před tímto okamžikem. Vezměte prosím na vědomí, že pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to dvojího charakteru:

  1. na základě Vašich oprávněných zájmů můžete podat námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace;
  2. u zpracování pro účely přímého marketingu můžete podat námitku kdykoliv.